INC S.A. nabyła 100% akcji domu maklerskiego PricewaterhouseCoopers Securities S.A. na postawie umowy z 30.09.2015 r. Zbywcą był  PricewaterhouseCoopers Eastern Europe BV z siedzibą w Rotterdamie. PricewaterhouseCoopers Securities S.A. posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie oferowania instrumentów finansowych, to jest w zakresie, o którym mowa w art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Dom maklerski jest w trakcie zmiany nazwy na Dom Maklerski INC S.A. Spółka będzie wchodziła w skład Grupy Kapitałowej INC.

Wdrożenie: nowe-logo